Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

Нийгмийн Даатгалын  багц хуулийн талаар зөвөлөгөө зөвлөмж өгнө.

 
 • Гарын авлага, материал

Нийгмийн даатгалын дэвтэрт  баталгаажилт хийнэ.

 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 • Иргэний үнэмлэх

Эрүүл мэндийн даатгалын  гэрчилгээнд баталгаажилт хийнэ

 • Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ

 • Иргэний үнэмлэх

Нийгмийн даатгалын дэвтэр шинээр  олгоно

 • Иргэний үнэмлэх

 • Өргөдөл

 • Чээж зураг

 • 1000 төгрөг

Иргэд даатгуулагчдад эрүүл мэндийн гэрчилгээ шинээр олгож ноогдуулалт хийлгэх

 • Иргэний үнэмлэх

 • Чээж зураг

 • 400 төгрөг